7. maturitní otázka


Raný feudalismus ve východní Evropě

(HTML náhled)

a. Slované - od 5. stol. přicházejí ze svých původních oblastí ( Zakarpatí , Visla , Dněpr ) za kořistí a půdou na území uvolněné po germánských kmenech -a také v důsledku stěhování národů ( v 5.stol. relativně málo, v 6. a 7. stol. silnější vlna)

3 větve Slovanů -

Západní - Polabští Slované , Poláci , Lužičtí Srbové , Češi , Slováci
Východní - Rusové , Ukrajinci , Bělorusové
Jižní - Slovinci , Srbové , Chorvati , Bulhaři , Makedonci


Sámova říše

Jádro této říše bylo pravděpodobně na jižní Moravě a v přilehlých oblastech . Rozhodující úlohu zde mělo zemědělství , v době příchodů Slovanů neexistovali specialisté , každý si všechno vyráběl sám . Později došlo k diferenciaci , řemeslníci vyráběli zbraně , nástroje , nádoby.
Slované zde žili se zbytky Germánů , došlo k hospodářskému rozkvětu , od 7. stol jsou doložena opevněná hradiště s kamennými hradbami a valy , vodní příkopy . Hradiště bylo obvykle stavěno na vyvýšenině nebo u řek ( způsob obrany ) .Podle franské kroniky tzv. Fredegara přišel k západním Slovanům franský kupec Sámo , který se postavil do čela jejich vojsk proti Avarům . Avary Sámo roku 623 porazil a Slované ho zvolili svým vládcem ( vojenským velitelem ) .Vytvořen vojenský kmenový svaz , jediný velitel .
Poté Sámovu říši ohrožovali Frankové , Sámo odmítl podřídit se králi Dagobertovi prvnímu a poskytnout náhradu za oloupení kupců z Franské říše - došlo k bitvě u Wogastisburgu roku 631 ( pravděpodobně na západní české hranici ). Po třídenním boji byla Dagobertova vojska poražena .Po smrti Sáma roku 658 došlo k rozpadu říše , poté bylo území více jak 150 let beze správy. Uvádí se však , že zde existovalo velké množství malých kmenů , které mezi sebou bojovaly o moc. ( pouze domněnky )


Bulharsko

Jejich původním sídlem byly černomořské stepi . Roku 562 na jejich území vtrhli Avaři z Mongolska , podmaňují si bulharské kmeny a s některými postupují dál na západ. Roku 567 se dostávají Avaři na území dnešního Maďarska ,
zakládají zde svojí vlastní říši , jejíž jádro tvořili právě Bulhaři . Úpadek moci vládnoucí avarské vrstvy nastal po smrti náčelníka Bayana kolem roku 600 . Roku 631 Bulhaři povstali , pokusili se dostat do vedení celé říše , byli však poraženi , přeživší Bulhaři hledali azyl u Dagoberta , který je však nechal popravit.
Původní bulharské kmeny v Černomoří se v polovině 6 století dostávají pod turkutskou nadvládu , ta však byla velice krátká .Kmeny sjednotil chán Kubrat ( vládl skoro 60 let ) - vzniká Staré ( velké ) Bulharsko , Kubrat byl zakladatelem první dynastie Dulo . Bojuje proti Turkutům , navazuje kontakty s Byzancí . Po Kubratově smrti se tato říše rozpadá ( tlak Chazarů , ale i spory mezi jeho syny ) . Bulhaři se rozcházejí různými směry. Nejvýznamnější jsou : Sever - mezi Volhou a Kamou - vzniká Volžskokamské Bulharsko - hl. městem byl Velký Bulgar - tato říše zanikla po vpádu Tatarů .
Jih - chán Asparuch přichází na Balkán na území dnešního Bulharska , spojil se s svazem 7 slovanských kmenů , uznali jeho svrchovanost , mají společného nepřítele - Byzanc - společně si vybojovali nezávislost .
681 - vzniká nejstarší slovanský stát - dvojí obyvatelstvo ( většinu tvořili Slované , Bulhaři tvořili vládnoucí vrstvu , postupně však dochází ke splývání obou národů ) . Hl .městem byla Pliska , další chán byl Tervel ( poč . 8 . stol. ) od roku 701 bulharský chán . Zasahováním do vnitřních sporů Byzance upevnil nezávislost Bulharska , rozšířil jeho území na jih od Staré planiny. 705 - obdržel titul Kaisar ( po císaři nejmocnější postavení v Byzanci ) , 717 porazil Araby a podobně jako Karel Martel zastavil jejich expanzi do Evropy. Také dostává poplatky od podmaněných zemí
Roku 718 Tervel umírá. Poté dochází k úpadku Bulharska , velice rychle se střídají chánové . Vzestup moci nastal za Kruma ( Krumova dynastie ) od roku 803 bulharský chán , vydal první zákoník . Ve spojenectví s Karlem Velikým válčil úspěšně s Avary a Byzancí . Zabral území Avarů. 811 porazil Byzanc a rozšířil svůj vliv až k Istanbulu. Mocenský vzestup pokračuje celé 9.stol. , císař Boris první Michal ( 852 - 889 ) , převládl slovanský jazyk , neustále boje proti Byzancí ( v době hladomoru 864 - 65 vpád Byzance ) Boris byl nucen vzdát se , přijal křesťanství a jméno Michal , rozšiřuje své území k jadranu - ovládl Srbsko , Makedonii a část Rumunska.
Car Simeon první ( 893 - 927 ) roku 918 přijal titul car , dosáhl vítězství nad Byzancí , pokládal se za císaře Bulharů a Římanů , před tažením do Konstantinopole zemřel . Po jeho smrti dochází k úpadku , feudální rozdrobenosti. Probíhají boje s Basilejem druhým Bulharobijcem , zničil Bulharsko 1018 , stává se součástí Byzance , až do konce 12. století . Poté Bulhaři povstali , vládnou Asenovci ( 1185 - 1396 ) vrchol za Ivana druhého Asena , centrum bylo Tarnovo , po jeho smrti rozpad na tři knížectví , dostává se do vazalské závislosti na Turecku a koncem 14.stol je podmaněno úplně. Skončilo to až roku 1878 .


Počátky Polska

- kmeny Poláků , polabských a pobaltských Slovanů .
- sjednocování kmenů v průběhu 9 . stol , vytvořena 2 knížectví , na jihovýchodě - Vislané ( kolem Krakova ) - koncem 9.stol pod nadvládou Velké Moravy , na počátku 10 . se osamostatnili . Na sz žili Polané - kolem Hnězdna - bájný oráč Piast – dynastie Piastovců . Základy polského státu položil kníže Měšek první ( 963 - 992 ) - za ženu měl Dobravu , dceru Boleslava prvního roku 966 přijal křesťanství , ovládl Pomořansko , Slezsko ( to však zase sebral Boleslav druhý ) Boleslav Chrabrý ( 992 - 1025 ) - mohutná expanze , vytvořil tehdejší největší státní útvar ve střední Evropě , připojil Krakov , ovládl Lužice , Moravu , Západní Slovensko a Halič ( Červená Rus ) . Na jeden rok ( 1003 - 4 ) se stal dokonce českým panovníkem , první snaha o vytvoření česko - polského státu na obranu proti Německu , dočasně také ovládnul Kyjev.1000 - založeno arcibiskupství v Hnězdně - vykoupili tělo svatého Vojtěcha od Prusů a jeho ostatky zde pohřbili , arcibiskupství bylo též založeno díky podpoře císaře Oty třetího. Boleslav Chrabrý postupně dosáhl uznání nezávislosti Polska na sv. říši nár. německého a obhájil ji i v bojích s Jindřichem druhým v letech 1002 - 1018 . Roku 1002 dobyl Lužice , 1003 Moravu , 1018 Kyjev . Vytvořil hradskou správu ( hrady se správci a vojenskou družinou ) . Za jeho nástupců nastává krize , spory mezi Piastovci , vzpoury poddaných , vnitřní úpadek , 1039 dobyto Hnězdno Břetislavem , uloupil ostatky svatého Vojtěcha .
V 1.polovině 12. stol. dochází k rozpadu Polska , vznikají rozdrobená knížectví , pouze krakovsko zůstalo sjednocené. Do Polska přicházejí židé ( pronásledováni křížovými výpravami ) , na severu se usadil řád německých rytířů .


Kyjevská Rus

- stát východních Slovanů , oblast od Karpat až po řeku Volhu , říše od Baltu až po Černé moře - největší v Evropě. žije tu několik významných slovanských kmenů - Kriviči ,Poljané , Radimiči .
- vytvořilo se zde několik kmenových svazů na obranu proti nepřátelům z jižních stepí . V čele stál kníže , velkou moc měli bojaři ( vlastníci většiny pozemků ). Rolníci byli plně závislí na bojarech .
- převaha zemědělství , pěstuje se obilí , zdojem obživy byl také rybolov. Přes území Rusy vedla důležitá obchodní cesta z Baltu až k Černému moři ( tzv. od Varjagů až k Řekům ) - vznikají opevněná hradiště - mocenské a hospodářské centrum ,vedená knížaty a vojenskou družinou .

Nejvýznamnější knížectví - Kyjevské ( zem Rusů ) a Novgorodské ( zem Severů )
Kvůli sporům mezi jednotlivými knížaty jsou povoláni 862 ze Skandinávie Varjagové ( švédští Vikingové ) , aby se ujali vlády v Kyjevské Rusy . Kyjev je ovládnut Askoldem a Direm. Novgorod byl ovládnut náčelníkem Varjagů Rurikem .
882 - dobyt Kyjev novgorodským knížetem Olegem , obě knížectví spojil , centrem se stal Kyjev - násilné sjednocení . 907 a 911 Olegovo tažení do Cařihradu ( 2000 lodí ) - vynutil si uznání a mír , Varjagové postupně splynuli se Slovany . Igor ( 912 - 945 ) další válečná tažení proti Byzanci v letech 941 a 943 .
Svjatopluk ( 945 - 980 ) - zničil říši Chazarů v oblasti Povolží - úplné dokončení sjednocení východoslovanských kmenů . Vedl také boje s volžskokamskými Bulhary . 971 - uzavírá mírovou smlouvu s Byzancí .
Vladimír první ( 980 - 1015 ) - válčí s Byzancí , poté uzavírají mírovou smlouvu , přijímá od ní křesťanství v roce 988 , prohlášeno za státní náboženství , sňatek s Annou ( dcerou byzantského císaře Basilea prvního ) , prosadil bohoslužby ve slovanském jazyce .Opírá se o církev , opevněn Kyjev - centrum obchodu a vzdělanosti , kulturní vliv Byzance -kostely .
Jaroslav Moudrý ( 1019 - 1054 ) - opevnění Kyjeva zdokonaleno - 14 metrů vysoké , 25 metrů široké . Vydal první ruský zákoník " Ruská pravda ". Bojuje proti Polsku a Litevcům , podmanil si Pečeněhy . Po jeho smrti dochází k bojům o trůn mezi jeho syny , dochází k lidovým povstáním , země je oslabena - útoky kočovných Polovců , porážka ruského vojska.
Vladimir druhý Monomach - patřil k nejvzdělanějším panovníkům Evropy , ovládl a znovu sjednotil celou Rus , porazil Pečeněhy , vydal tzv. Ustav ( ulehčil postavení rolníků a městského obyvatelstva - zbavil je vykořisťování od majetných obchodníků ) ( vládl v letech 1113 - 1125 ) Po jeho smrti se Rus rozpadá na tři oblasti - útoky Tatarů pod vedením Čingischána , vypleněna města , 1223 - bitva na řece Kalce - ruský kníže poražen , postup ke Kyjevu , 1240 - chán Batún dobyl Kyjev , vznik tatarského státu Zlatá Horda Postupně podrobena všechny knížectví kromě Novgorodu . Novgorod - pod vládou Alexandra Něvského , vítězství nad švédy na řece Něve 1240 , boj s ŘNR na Čudském jezeře 1242 .Alexandr vyhrál , později prohlášen za svatého , jeden z patronů Rusů . Nové sjednocení z iniciativy Moskvy.


Velká Morava

- nejstarší raně středoevropský západoslovanský stát , podél toku řeky Moravy .
Nejmocnější jsou velmoži ( nejmajetnější a privilegovaní ) , dále svobodní bojovníci .
Vytvořena opevněná hradiště ve Starém Městě u Uher. Hradiště , na Valech u Mikulčic , u Znojma . Obchodní styky s Byzancí a Franky. Hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství .
Vytvořena dvě velká knížectví - Moravské ( Mojmírovci ) v povodí řeky Moravy a Nitranské ( západní Slovensko ) – vládl zde Pribina . Kolem roku 830 přijala obě knížectví křesťanství - neustálé nebezpečí vpádu vojsk franské , později východofranské říše . 833 - se Mojmír zmocnil Nitranského knížectví , vyhnal Pribinu , spojil obě knížectví , vytvořil základ pro Velkou Moravu . V následujících letech se území Velké Moravy rozšiřovalo o území Čech , Slezska , Krakovsko . Mocenský vzestup Velké Moravy se již od začátku střetával s expanzí Východofranské říše .
846 - Ludvík Němec vtrhnul po Mojmírově smrti na Moravu a dosadil do čela Moravy Rastislava , roku 855 – podnikl Ludvík nepříliš úspěšnou vojenskou výpravu proti Rastislavovi .
861 - požádal Rastislav papeže Mikuláše prvního , aby poslal na Moravu věrozvěsty. Když mu papež nevyhověl , obrátil se s stejnou prosbou na Byzantského císaře Michala třetího opilce .
863 - Na Moravu přicházejí Konstantin a Metoděj ze Soluně . Vytvořili slovanské písmo hlaholici ( na základě řecké abecedy ) , znalost bible , řeč staroslověnštinu ( makedonský dialekt bulharštiny )
864 - Ludvík podnikl velkou výpravu proti Moravě a oblehl hrad Dowina ( snad Děvín u Bratislavy ) .Rastislav slíbil Ludvíkovi věrnost jeho říši
867 - Konstantin a Metoděj prosadili u papeže Hadriána druhého užívání slovanského jazyka při bohoslužbách .
870 - Svatopluk - za pomoci Franské říše se dostal do vedení Velké Moravy , Rastislava nechal oslepit a uvěznit.
871 - Svatopluk obviněn z porušení věrnosti Východofranské říši .
872 - franská vojska vpadla na Moravu , ale jejich tažení skončilo porážkou . Po dalších bojích byl roku 874 uzavřen tzv. Forchheimský mír , který uznával nezávislost Velké Moravy. - pouze musel platit tribut ( poplatek )
874 - snaha získat si podporu u papeže , přiklání se k latinské liturgii , Svatopluk vyhání Metodějovi žáky .
80. léta 9.stol - Velká Morava dosáhla svého největšího územního rozmachu.
882 - 894 Svatopluk se svým vojskem obsadil Čechy.


Mojmír druhý ( 890 - 904 ) -franská vojska v letech 892 - 893 několikrát napadla Moravu . V roce 894 byl uzavřen mír ,přesto však boje pokračovali dál . Nesmírně tak oslabovali Moravu , stejně jako spory o trůn mezi Svatoplukovými syny .

895 - Čechy v čele se Spytihněvem ( nástupce Bořivoje ) a Vitislavem ( zřejmě vládce východních Čech ) se odtrhli od Moravy. 898 - 900 - východofranský král Arnulf podnikl několik válečných výprav proti Velké Moravě , vesměs však neúspěšných.
901 - uzavřen mír s Východofranskou říší diktovaný nutností obrany před vpádem kočovných Maďarů .
906 - Maďaři přešli přes území Velké Moravy a zřejmě nenarazili na větší odpor .
907 - ve velké bitvě u Brezalauspurcu porazili Maďaři východofranské vojsko . Ačkoliv šlo o místo , kde stál Velkomoravský hrad , o Moravanech se zde již nemluví , Velká Morava byla již zřejmě rozvrácena.


Počátky Českého státu

- nejstarší zmínka je o Bořivoji - 1. historicky doložený příslušník dynastie Přemyslovců .

882 - 894 Český stát je součástí Velké Moravy , 884 - přijímá Bořivoj se svou chotí Ludmilou na Velké Moravě křest. Na svém sídle Levém Hradci a v místech dnešního pražského hradu , později hlavním sídle Přemyslovců , založil první křesťanské kostely v Čechách . Kníže byl původně vlastníkem veškeré půdy , které se zmocnil v době sjednocování země. Část půdy přidělil k užívání členům své vojenské družiny . Ti pak spravovali přidělená území z hradů , zakládaných v této době po celé zemi . ( kníže dostával daně z úrody a správci území tvořili jeho vojsko - služba králi za propůjčenou půdu ) . Tento systém se nazývá hradská správa. K rozšíření zemědělské půdy došlo mýcením lesů . ( a zakládají se nové vesnice ) . Nová půda byla obsazena domácím obyvatelstvem - vnitřní kolonizace . Vedle vesnic vznikají pod hrady tzv. sídliště - centrem bylo tržiště - místo obchodníků a řemeslníků - později zde vznikají první města .Po Bořivojovi vládnou jeho synové - Spytihněv ( 984 - 915 ) - založena rotunda Petra a Pavla na hradě Budči. České kmeny se odtrhli od Velké Moravy . Vratislav první ( 915 - 921 ) - založen chrám sv. Jiří na Pražském hradě , vytvořen základ k vlastní správě země .
Václav ( Vratislavův syn ) - v době jeho nezletilosti za něj vládne Drahomíra , 922 - se Václav ujal trůnu , prosazuje křesťanství . 929 - Německý král Jindřich první Ptáčník spolu s bavorským vévodou Arnulfem podnikli vojenskou výpravu do Čech . Kníže Václav se podle Kosmovy kroniky zavázal k poslušnosti a k odvádění poplatku 500 hřiven stříbra ( 1 hřivna = 216 g ) a 120 volů ročně .
28 . 9. 935 - Kníže Václav byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem Boleslavem prvním , ( 935 - 972 ) , který zřejmě nesouhlasil s tím , že se Václav podřídil Německému králi. Václav byl záhy po své smrti prohlášen za svatého , čímž se Přemyslovci vyvýšili nad ostatní příslušníky vládnoucí vrstvy . Postupně se kult Václava rozšířil tak , že je označován za patrona země České ( pro některé historiky je to ovšem Boleslav ) .
936 - 950 - probíhají těžké boje mezi Boleslavem a Otou prvním . 950 - uzavírají spolu mír.
955 - v bitvě na řece Lechu nedaleko Augsburgu porazili Ota s Boleslavem Maďary a ukončili jejich expanzi .
V této době je území Čech rozšířeno o Slovensko , Krakovsko , Moravu - díky sjednocení a expanzi .
Praha - opevněné sídlo , centrum obchodu s Byzancí , Rusy , Araby , Židy . , ražba první české mince - stříbrné denáry . –955 Zaveden výběr daní od obyvatelstva - vydržována početná a dobře vyzbrojená armáda , na dobytých územích budovány hrady s kastelány a vojskem - pevná vláda. 965 - první popis Prahy ve zprávě židovského obchodníka Ibrahima ibn Jakúba.

970 - založen první klášter ( ženský klášter benediktýnského řádu , abatyše Milada - dcera Boleslava prvního )
972 - Nastupuje Boleslav druhý pobožný ( 972 - 999 ) , založeno pražské biskupství , 1. biskupem byl Dětmar , druhý byl Sv. Vojtěch , za jeho vlády se český stát zmenšuje , Vladimir ( Kyjevská Rus ) dobyl Červenou Rus , Slovensko dobyl Měšek .Boleslav Chrabrý potom Krakovsko .
981 - umírá Slavnik ( uznával svrchovanost Přemyslovců , neusiloval o samostatnost ) ,druhý slavníkovec Soběslav však o ni už usiloval , začal razit vlastní mince , také hrozilo , že se Slavníkovci přidají na stranu Polska - 28 . 9 . 995 - Boleslav druhý nechal vyvraždit Slavníkovce na jejich hradu v Libici nad Cidlinou . Boleslav překonal poslední překážku k úplnému sjednocení .
999 - zůstali tři synové - Jaromír , Oldřich , Boleslav . Boleslav ( ryšavý ) nechal Jaromíra vykastrovat , Oldřicha chtěl zabít ,ale nepovedlo se mu to. Oba dva bratři utekli do Německa . Boleslav třetí byl neschopný panovník , popudil si proti sobě velmože , nakonec byl vyhnán z Čech . Na trůn dosazen Vladivoj ( nechal si udělit Čechy jako léno od Německa ). Také neschopný panovník , vystrnadil ho opět Boleslav třetí ( na krátkou chvíli ) , poté Čechám vládne jeden rok ( 1003 - 4 ) Boleslav chrabrý - 1. pokus o vytvoření česko-polského státu proti Německému nebezpečí . Poláci byli však vyhnáni Jaromírem a německým králem Jindřichem druhým ( obava ze silného soupeře ) .