12. maturitní otázka


Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky

(HTML náhled)

a.

renesance a humanismus - dvě součásti jediného kulturního proudu a způsobu života , je spolu s reformací východiskem k vytvoření novověké moderní evropské společnosti a kultury , nového způsobu života a myšlení .
Na rozdíl od mysticky orientované gotiky obrat k člověku ( odklon od víry , důsledek církevního schizmatu , reformace ) , pokles víry a únik k pozemským radostem a slastem , důraz na prioritu pozemského života.

Humanismus - nový myšlenkový směr , šíří se z Itálie , přívrženci tohoto hnutí ( myšlení ) byli hlavně bohatí obchodníci z italských měst ( Italové vždy silně věřící , vzdor církvi a společenským normám ) , jedná se o nový pohled na svět a postavení člověka v něm , člověk je dán do centra zájmu .
Humanus - lidský , je zdůrazňován člověk všestranně rozvinutý , jak po intelektuální stránce , tak i po fyzické a manuální , snaha o dosažení kalokagathie , všeobecné odvracení od boha a víry. Italové si chtěli užít svého bohatství maximálně za života a ne žít v reálné chudobě a věřit v posmrtný život .
Návrat k antice , zalíbila se jim myšlenka , že v antice se mohl prosadit opravdu každý , ne jenom šlechta .

Základ humanistické učenosti - znalost latiny , řečtiny , klíčové jsou také schopnosti člověka a dosažené vzdělání .
Důraz na vrozené lidské vlastnosti , podpora tvůrčích vlastností , snaha stávat se dokonalejším , nutnost stále se rozvíjet ,zdokonalovat. Snaha využívat všech krás světa , církevní autorita nahrazena autoritou starověkých názorů . Literatura , filozofie a věda se přestaly zabývat výlučně teologií. Obrat k člověku , sloužit jeho potřebám . K šíření humanismu výrazně přispěl vynález knihtisku .V oblasti umění se humanismus projevuje jako renesance .

Renesance - inspirace a vzory v antické kultuře , návrat k ní , odtud ten název ( re nascio lat. , renaissance fr. ) - znovuzrození , objevení . - pečlivé studium římské a řecké epochy , společnosti , umění , literárních a filozofických děl .Překlady děl starořeckých a starořímských - vznik národní literatury ( aby byly srozumitelné lidem ) .

Šíření renesance -
14 . stol - tzv. trecento - velmi malé území , Florencie , Milán a Toskánsko
15 . stol – tzv. quattrocento - celá Itálie , část Francie .
16 . stol . – tzv. cinquecento- do celé Evropy .
Také umělci dosáhli nového poznatku , že se něco již objeveného zapomnělo.

Představitelé - literatura

Giovani Boccaccio - Dekameron ,
Shakespeare
Alighieri Dante - Božská komedie
Erasmus Rortdamský
Francesko Petrarca - Sonety Lauře
Francoise Villon - Malý a velký testament
Miguel de Cervantes - Důmyslný rytíř Don Quijot de la Mancha

u nás:

Viktor Kornel ze Všehrd ,
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ,
Jan Blahoslav ,
Václav Hájek z Libočan ,

Výtvarné umění a sochařství -

Leonardo da Vinci - Madona s karafiátem , Dáma s hranostajem , Mona Lisa
Sandro Botticelli - Primavera , zrození Venuše , fresky v Sixtinské kapli
Masaccio ( vl. jm. Tomaso di Giovani di Simone Guidi ) - freska Ukřižování – kaple v kostele Santa Maria del Carmine ve Florencii .
Michalangelo Buonaroti - sochy Mojžíše a Davida , freska Poslední soud ( sixtin.kaple)
Donatello ( vl. jm. Donato di Niccolo di Betto Bardi ) - socha Davida z bronzu , jezdecký portrét ( Gattamelata v Padově )
Bruneleschi Filippo - stavitel , kopule ve Florencii , kostely San Lorenzo, Santo Spirito
Rafael Santi - freska Athénská škola ve Vatikánu , madona velkovévody , krásná zahradnice , Ezchielovo vidění .
Albrecht Dürer - 4 jezdci z apokalypsy , Adam a Eva
Lucas Cranach - Paridův soud , Venuše , Martin Luther a jeho otec.
Hieronymus Bosch - pokušení Sv. Antonína
Brueghel - Dětské hry , boj masopustu s půstem
Jan van Eyck - gentský oltář

znaky renesance v architektuře - pravoúhlá okna , arkády , sgrafity , štuková výzdoba ,kopule , půlkruhový oblouk. b.

Hospodářské příčiny zámořských plaveb - Hledání nových odbytišť , ale i zdrojů surovin , růst poptávky po luxusním zboží ( hedvábí , drahokamy ) a koření z orientu , nic z toho v Evropě nebylo. 1453 - obsazení Malé Asie a Cařihradu Turky, obchodní cesta do Persie , Indie a Číny po souši narušena ( směr Cařihrad , Krym , stř. Asie ) , kontrolována , vysoké clo.
- hledání nového způsobu dopravy zboží do Indie , podpora námořní plavby ( zdaleka nejlevnější ).
- hledání nových zdrojů zlata a stříbra ( zdroje v Evropě naprosto vyčerpány )
- touha po poznání světa ( vliv humanismu ) .
Předpoklady - zlepšení orientace na moři , zdokonalen kompas , od roku 1300 s magnetickou střelkou , technické zdokonalení lodí - rychlost , pevnost , spolehlivost , zdokonalení plachet. c.

zámořské cesty Portugalců - snaha obeplout Afriku , přístup k africkému zlatu , drahé slonovině , vzácnému dřevu ,obchod s otroky , najít cestu do Indie , poté obchodovat s kořením .
Bartolomeo Diaz (de Novaes ) - žil v letech 1450 - 1500 , ve službách portugalského krále Jana druhého , podnikl cestu podél západoafrického pobřeží hluboko na jih , překonal silnou 13denní bouři , dosáhl nejjižnějšího cípu Afriky a obeplul ho ,on sám ho nazval mys bouří ( později ho Jan druhý přejmenoval na mys dobré naděje - věřil , že tudy vede cesta do Indie , Diaz zemřel při jedné z dalších výprav právě u mysu dobré naděje , tentokrát byla bouře silnější než on.
Vasco de Gama ( 1469 - 1524 ) - roku 1497 jako první Portugalec po strastiplných překážkách ( nedostatek vody , kurděje ) doplul do Indie , výpravu tvořili 3 lodě se 148 námořníky ,obeplul mys Dobré naděje a doplul do města Kalikatu na západním pobřeží Indie . Portugalci začínají budovat základny v Indii a Číně ,spravují však malé území kolem základny , zboží získáno velmi lacino nebo násilím ( často drancují okolí ) . Portugalci neměli dostatek lidských sil k ovládnutí asijských zemí.Vzniká např. Macao. d.

Objevné plavby Španělů - snaha objevit cestu do Indie západním směrem , obeplout svět.

Kryštof Kolumbus ( it Colombo, šp. Colon ), žil v letech 1451 -1506 - předpokládal , že Země je kulatá , pokusil se realizovat plán objevení západní cesty do Indie. 3.8. 1492 vyplul ve španělských službách se třemi loděmi - Santa Maria , Pinta , Nina, 100 členná posádka z přístavu Palos. 12. 10. 1492 přistál u ostrova San Salvador na Bahamách , plus objev ostrovů Kuba ,Haiti v Karibském moři .
Druhou výpravu uskutečnil v letech 1493 - 1496 ( vypluli 25. 9. , 17 lodí a 500 námořníků ) - objevil Portoriko , Jamajku .Třetí výprava v letech 1498 - 1500 (vypluli 30.5., 3 lodě ) - Kolumbus dosáhl ústí řeky Orinoka na jihoamerickém pobřeží .Čtvrtá výprava roku 1502 - dosáhl pobřeží Stř. Ameriky ( Kostarika , Honduras , Panama ) - domnívaal se , že připlul do Indie , domorodce nazval Indios . Neuvědomil si , že pro Evropany objevil nový světadíl , dosáhl úspěchu , získal titul admirála a vicekrále v objevených zemí , ale nedosáhl očekávaný zisk , nenašel zlato . Jeho objevitelské úspěchy nedoceněny
13. 8 . 1476 - plul spolu se 4 loděmi zpět do Janova , byl napaden portugalskými piráty , Kolumbus zraněn , sotva se dostal na břeh.

Vasco de Balboa ( 1475 - 1517 - popraven ) - roku 1513 jako první Evropan překročil Panamskou šíji a objevil Tichý oceán ( nazval ho ovšem Jižním mořem )

Amerigo Vespucci ( 1454 - 1512 ) - italský obchodník , podílel se na přípravě první Kolumbovy výpravy , účastnil se několika plaveb ve španělských a portugalských službách k jihoamerickému pobřeží , napsal cestopisy - popis přírody , obyvatel a zhotovil mapu , uvědomil si objev nového kontinentu , nazval ho Nový svět , později pojmenován podle jeho křestního jména. Německý geograf Waldseemuller ( asi 1470 - 1520 ) po Vespuccim nazval Jižní Ameriku. Roku 1538 Mercart ( vl. jm. Gerhard Kremer ) - belgický kartograf po něm nazval celý kontinent.

Vincente Pinzón ( 1450 - 1524 ) - španělský mořeplavec , kapitán Niny během první Kolumbovy výpravy. V letech 1499 – 1500 uskutečnil výpravu , během které překročil rovník , doplul do Brazílie a objevil ústí řeky Amazonky , později ústí La Plata.

Fernando Magalhaes - ( 1480 - 1521 ) Portugalec ve španělských službách , též Magellan , uskutečnil Kolumbovu myšlenku plavby do Indie západním směrem , v letech 1504 - 1513 ( 5 lodí ) - výprava kolem jižní Ameriky , mezi Ohňovou zemí a jižní Amerikou objevil průliv ( dnes Magalhaesův ) , otevřený oceán nazval Tichý.
V letech 1519 - 1522 - první plavba kolem světa - 237 členů expedice ( na cestu si vzali 200 sudů sardinek , 984 bochníků sýra , 460 svazků cibule , 253 sudů vína , 58 děl , med , cukr , sůl , rozinky ). Dorazil na Filipíny , zde byl v potyčce s domorodci zabit , do Španělska dorazila pouze jediná loď s 18 členy , náklad hřebíčku , skořice a zázvoru ( Indonésie ) pokryl všechny výlohy celé výpravy.


Indiánské říše v Americe

Peru - vznik nejstarší civilizace v Jižní Americe ( od 3.tisíc. př.n.l. ) , v údolí řek Nazca a Ica , kolem jezera Titicaca , se nacházela říše Inků , v čele státu zbožštělý neomezený vládce ( sapa inka ) , pozemské zosobnění boha Slunce , vlastník všech pozemků , ostatní obyvatelstvo tvořila šlechta a kasty ( kněží , vojenská , řemeslnická , služebná ) .Hospodářství - pěstování kukuřice , brambor , chov lam . Znalost bronzu ,železa , hrnčířství , tkalcovství . Vyspělé lékařství - složité chirurgické zákroky . Znalost kalendáře - sluneční i lunární ( lepší než v Evropě ) , písmo kipu. Monumentální architektura - stupňovité chrámové pyramidy , opevněná města . Neznalost kola.
Říše Inků se začala vytvářet v 12.stol. - malý stát Cuzco , do 15. stol. území rozšířeno rozsáhlými výboji , nejrozsáhlejší bohatá a vyspělá říše v Jižní Americe , tzv. Tahuantinsuyu ( země čtyř světových stran ), první historicky doložený panovník byl Pačakuti Inka , nekvětší rozmach byl za Huajna Kapaka , v 15. stol. nastáva nástupnický spor mezi Huascarem a Atahualpou , následuje vnitřní oslabení říše , což usnadnilo její dobytí Španěly ( Francisco Pizarro a Diego Almargo ) v letech 1531 - 1535 , založeno hlavní město Lima , došlo k poevropštění.

Máyové - území dnešního Mexika , Guatemaly a Hondurasu , na počátku n. l. první městské státy. období tzv. Staré říše ( 4 - 10. stol. ) - společenská hierarchie , rozkvět měst , architektury , řemesel a vědy ( 7 - 9 stol. ) , od 9. stol . postupný úpadek , vpády kmenů ze severu ( Toltékové ) . tzv. Nová říše ( 10 - 16.stol. ) - řada menších států s městskými centry ( např. Chitzen Itzá ) , většina Máyů opustila Guatemalu a odešla na Yukatán . - vzájemná rivalita - občanské války , došlo ke zničení měst , v době příchodu Španělů byla již říše Máyů rozvrácena. Hlavou státu ( města ) byl panovník , trůn se dědil , druhou nejvlivnější osobou v říši byl hlavní kněz ( duchovní vůdce ) , dále šlechta , kupci , řemeslníci a zemědělci - všichni svobodní , otroci. Hospodářství - Na rozdíl od Inků neznali železo , pěstovali kukuřici , fazole , papriku a rajčata. Platidlem v jejich říší byly kakaové boby. Kultura - hieroglyfické písmo , které mělo 300 znaků , dochovali se 4 mayské kodexy , měli dokonalý kalendář ,měření času a datování na základě astronomických úkazů. Vysoká úroveň vědy - matematika ( pojem nuly ) , zeměpis – mapy celé říše , astronomie . Architektura - stupňovité pyramidy se schodišti a chrámem, silnice a umělé vodovody. Zeměpis- mapy celé říše , astronomie . Architektura - stupňovité pyramidy se schodišti a chrámem , silnice , umělé vodovody .

Aztékové - přišli ze Severní Ameriky do oblasti mexické náhorní plošiny , ve 14. stol. navázali na Mayskou kulturu po vítězné válce proti Máyům vytvořena konfederace městských států , hl. město Tenochtitlán , prvním panovníkem byl Itzcoatl ( 1428 - 1436 ) - rozsáhlé výboje , které pokračovali i za Montezuma - podrobil si většinu kmenů stř.a jižního Mexika hranice jeho státu se dotýkali obou oceánů , poté vypukla občanská válka , té využil Hernando Cortéz a přes velký odpor domorodců v letech 1519 - 1521 říši Aztéků dobyl ( s 600 muži ) , území nazváno Nové Španělsko , Tenochtitlán byl přebudován na Mexico city .
Společnost - vládl vladař , kněz byl duchovní vládce říše , prvky raného feudalismu .
Hospodářství - vyspělé zemědělství ( kukuřice , kakao , rajčata , rýže , banány , fíky ) , chov domácích zvířat ( pes , kachna ) rybolov. Znali měď , stříbro , bronz , neznali železo , kolo , tažná zvířata.
Kultura - centrum Tenochtitlán , rozvinutá matematika , astronomie , dokonalý kalendář ( stejně jako u Inků platí , že byl lepší než Evropský ) , vlastní hieroglyfické a piktografické písmo , dochovány kodexy s posvátnými kalendáři a popisem dějin Aztéků . Architektura - chrámové pyramidy , míčová kultovní hřiště , paláce s vnitřním dvorem.

Toltékové - středoamerická civilizace od 8. -15.stol. , v 10.stol. si podrobili říši Máyů ( do roku 1436 ) , přišli ze severu , skupina kmenů založila stát s hl. městem Tollán - 9. sto. , poraženi Aztéky.
Kultura - monumentální chrámové pyramidy , palácové komplexy , stadiony , sochařské reliéfy , umělecká řemesla - keramika , bižuterie , hl. motivem umění - bůh Quetzalkoatl ( podoba opeřeného hada )


Důsledky zámořských cest - příliv zlata do Evropy , pokles hodnoty peněz , vzestup cen výrobků - cenová revoluce .
Přesun hlavních obchodních center z Itálie do Portugalska , Španělska a Nizozemí ( Italové toho neuměli využít ) ,
Seznámení s novými plodinami ( brambory , kukuřice ) , výměna plodin mezi st. a novým světem , a Americe se začíná pěstovat obilí , obchod s otroky ( potřeba nové levné pracovní síly do dolů na zlato do Ameriky ) , z Afriky importováno 10 mil. černochů . Ztráta významu hanzy , změnou obchodních cest ztrácely i Čechy.
Všechno oslabilo církev , všechno ,co hlásala , nebyla pravda - usnadnilo to počátky humanismu.